Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή στοιχείων για έναν ή περισσότερους λόγους, συνήθως σε ψηφιακή μορφή. Τα στοιχεία συνήθως οργανώνονται για να διαμορφώσουν σχετικές πτυχές της πραγματικότητας με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίξουν διαδικασίες αναζήτησης των πληροφοριών. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, και η συντήρηση μιας σύνθετης βάσης δεδομένων απαιτεί ειδικές δεξιότητες και τέτοιες διαθέτουν οι προγραμματιστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Στη συντρηπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως λογιστική, ναυτιλικά, εμπόριο, παραγωγή κ.α. διαχειρίζονται και αντλούν στοιχεία από μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα καταχωρίζονται σε αυτή με κατάλληλα προγράμματα και αντλούνται από άλλα γιά να παράγουν πληροφορίες όπως στατιστική και αναφορές ή γιά να μετασχηματισθούν και να εμπλουτισθούν παράγοντας νέα δεδομένα και να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος πληροφοριών.

Στην IMCS όταν ασχολούμαστε με επιχειρησιακές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων, πολύ απλά, είμαστε στο στοιχείο μας. Η πλειοψηφία τού λογισμικού που αναπτύσουμε έχει να κάνει με βάσεις δεδομένων, το σχεδιασμό τους ως πυρήνα της εφαρμογής και την δημιουργία προγραμμάτων που τις τροφοδοτούν με δεδομένα, μετασχηματίζουν στοιχεία πληροφοριών και παράγουν ενδιάμεσες και τελικές πληροφορίες από αυτές.

Οποιοσδήποτε σχεδιασμός δεδομένων πραγματοποιούμε, είτε αφορά μικρή είτε μεγάλη βάση δεδομένων, εντάσσεται στην γενικότερη ανάλυση και σχεδιασμό της εφαρμογής η οποία καλείται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους.

Μία σωστά δομημένη βάση δεδομένων σχεδιάζεται:

  • με διεθνή πρότυπα κανονικοποίησης (normalization) γιά να παραχθούν λογικές ενότητες απαλλαγμένες από άσκοπες επαναλήψεις στοιχείων
  • με επιλογή ανοικτής αρχιτεκτονικής γιά να μπορεί να είναι επεκτάσιμη και χρήσιμη από πλειάδα εφαρμογών και
  • με το σκεπτικό «έξυπνων δομών» έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η ανάγκη μετασχηματισμού των στοιχείων από την εφαρμογή και η άντληση πληροφοριών να είναι μία απλή και γρήγορη διαδικασία.

Στόχος μας είναι η δημιουργία «έξυπνων δομών» δεδομένων που σε συνδιασμό με την ανοικτή αρχιτεκτονική δίνουν πολύπλευρες δυνατότητες εκμετάλλευσης των στοιχείων και παραγωγής πληροφοριών.